Internationella kontakter

AFinLA r.f. har starka band till internationella AILA och samarbetsforumet AILA-Europe.

AILA (Association Internationale de Linguistique Appliquée eller International Association of Applied Linguistics) grundades i Frankrike 1964. AILA är takorganisation för nationella och regionala föreningar för tillämpad språkvetenskap. AILA har över 8000 medlemmar.

AILA arrangerar vart tredje år en världskongress, upprätthåller temanätverk (Research Networks) och främjar spridning av forskningsresultat via olika publiceringskanaler. AILA har två publikationer som gest ut av John Benjamins: AILA Review (tidskrift) och AILA Applied Linguistics Series (bokserie).

AILA styrs av en ledningsgrupp vars ledamöter väljs genom val (Executive Board) och av en internationell kommitté (International Committee).

Styrelsen består av elva styrelseledamöter: avgående ordförande, sittande ordförande, generalsekreterare, viceordförande, kassör, publikationskoordinator, nätverkskoordinator och fyra övriga ledamöter. Under den pågående perioden sitter Anne Pitkänen-Huhta från Jyväskylä universitet i styrelsen (övrig ledamot). Den internationella kommittén består av representanter från medlemsorganisationerna. Styrelsen och den internationella kommittén sammanträder en gång per år.

AILA:s samarbetsforum för de europeiska underorganisationerna, AILA-Europe, grundades i Bolzano, Italien, år 2006 på initiativ av dåvarande generalsekreterare Karlfried Knapp. Syftet med forumet är att öka och befästa samarbete och informationsutbyte mellan de europeiska representanterna inom tillämpad språkvetenskap.

I AILA-Europe ingår föreningar för tillämpad språkvetenskap från följande länder: Belgien, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Holland, Irland, Italien, Ryssland, Schweiz, Serbien och Montenegro, Slovenien, Spanien, Sverige, Tyskland och Österrike.

AILA-Europe arrangerar årligen en konferens (AILA Junior researchers meeting) för doktorander och nyligen disputerade och i samband med den ett AILA-Europe möte. År 2014 ordnades AILA Junior researchers meeting av AFinLA i Jyväskylä. I mån av möjlighet kan till AILA-Europe hörande organisationer ordna även andra gemensamma vetenskapliga evenemang.

AILA-Europe publicerar en egen tidskrift European Journal of Applied Linguistics som fokuserar på europeiska forskningsteman och undersökningar genomförda av europeiska forskare inom tillämpad språkvetenskap. Tidskriften är flerspråkig.

AILA-Europe strävar även till att etablera nya gemensamma forskningsintressen och -projekt samt fungera som en aktiv aktör i språkpolitiska ärenden som berör Europa och EU. AILA-Europe har bland annat tagit ställning till den position som enheter för språk vid högskolor har och den position som språkutbildning i olika europeiska länder har.