Afinlandia 2017: FM Minttu Laines abstrakt

Tolkens kunskaper i interaktion spelar en viktig roll i rörliga situationer

Ögonkontakt är avgörande i teckenspråkstolking för att få det tolkade budskapet åtkomligt och förmedlat. I vissa situationer är samtalsdeltagarna inte stillasittande, vilket gör ögonkontakten problematisk. I min avhandling undersökte jag hur en teckenspråkstolk förmedlar växelverkan i situationer där samtalsdeltagarna förflyttar sig i rum.

I min avhandling pro gradu skriven vid Jyväskylän universitet, tillämpad språkvetenskap, behandlar jag tolkens handlingar under ett regelbundet hälsogranskningsbesök i barnavårdscentralen och samarbete mellan de närvarande i den situationen.

Materialet består av övergångssituationer från olika fas av besöket och omfattar sammanlagt cirka 12 minuter. I de här situationerna flyttar de närvarande på sig från ett rum till annat eller byter inbördes formation till exempel när de tar två barnens växtmått eller vaccinerar babyn.

Mellan dessa situationer kan man inte hela tiden hålla en stadig ögonkontakt. Således justerar tolken interaktionen mellan tolken själv och den tecknande personen på flera sätt som en del av deras samarbete. Den detaljerade analysen är riktad både mot samtalsdeltagarnas språkliga och kroppsliga handlingar i förhållande till den fysiska omgivningen och funktionerna som förs.

Vid övergångssituationer försökte tolken placera sig så att det var möjligt för den tecknande personen att se alla närvarande, inklusive tolken. Därtill utnyttjade tolken den tecknande personens blickinriktning och bad hennes uppmärksamhet på olika och för teckenspråket typiska sätt. Dessutom tajmade tolken sitt tecknande med andra aktiviteter i situationerna och modifierade de tecknade uttrycken så att kommunikationen var effektivt även mitti aktiviteterna.

I tidigare översikter över teckenspråkstolkning har det upptäckts att tolkningen är utmanande i rörliga situationer. Resultatet i den här studien visar att teckenspråkstolking kan lyckas också i de rörliga situationerna om tolken behärskar de teckenspråkiga samtalsnormerna och kan medverka i skapandet av ett visuellt interaktionsutrymme.

Avhandlingens resultat kan användas i teckenspråkstolkarnas grund- och vidareutbildning.

 

Minttu Laine:

Viittomakielentulkin katsekontakti asioimistulkkauksen siirtymätilanteissa: multimodaalinen näkökulma [Teckenspråkstolkens ögonkontakt i övergångssituationer i kontakttolkning: multimodal synvinkel]. Avhandling pro gradu. Tillämpad språkvetenskap. Jyväskylä universitet. 2016.

LÄNK:

https://jyx.jyu.fi/dspace/handle/123456789/51493

KONTAKTUPPGIFTER:

minttu.laine(a)jyu.fi