Afinlandiapriset 2017 lediganslagning

Finländska föreningen för tillämpad språkvetenskap AFinLA r.f. tar igen emot nomineringar till Afinlandiapriset. Afinlandiapriset utdelas årligen för ett förtjänstfullt lärdomsprov i serien pro-graduavhandlingar skrivna i Finland inom vetenskapsområdet tillämpad lingvistik. AFinLA r.f. inbjuder verksamma inom tillämpad lingvistik att nominera välförtjänta kandidater till priset.

Senaste år gick Afinlandiapriset till Kirsi Leskinen (Jyväskylä universitet, finska språket, 2016) för hennes magistersavhandling ”Vapaaehtoiset suomen kielen oppimista tukemassa”. Afinlandiapriset i serien licentiat-/doktorsavhandlingar tilldelades Heini Lehtonen (Helsingfors universitet, finska språket, 2015) för hennes doktorsavhandling ”Tyylitellen: Nuorten kielelliset resurssit ja kielen sosiaalinen indeksisyys monietnisessä Helsingissä”. Pris i serien för licentiat-/doktorsavhandlingar utdelas vart tredje år. Uppgifter om tidigare års pristagare och Afinlandiaprisets utdelning finns på adressen:
http://www.afinla.fi/afinlandia-palkinnot.

AFinLA r.f. önskar nu få in nomineringar på högklassiga magistersavhandlingar från alla områden inom tillämpad lingvistik (t.ex. språkinlärning, språkundervisning, mätning av språkfärdigheter, översättning, psykolingvistik, sociolingvistik, diskursforskning) bedömda vid lärosäten i Finland under tiden augusti 2016 – juli 2017. Prissumman uppgår till 300 euro. Med den här symboliska summan vill AFinLA r.f. både belöna och uppmuntra till fortsatta studier inom tillämpad språkforskning. Det vinnande bidraget är ett arbete som är väl skrivet, teoretiskt och metodologiskt väl förankrat och till exempel

* samhällsmässigt relevant
* aktuellt
* innovativt
* utforskar nya forskningsområden

Vi ber er sända in nomineringar med följande bilagor (PDF, original, kopia eller skannad version) helst via e-post
(1) magistersavhandlingens abstrakt
(2) utlåtandet/utlåtandena över magistersavhandlingen
(3) nominerarens motivering till varför arbetet förtjänar att belönas

E-postmeddelandets rubrik: Afinlandia MA 2017, nominering
Namnge bilagorna enligt:
 skribentensefternamn-förnamn-MA17_abstrakt
 skribentensefternamn-förnamn_MA17_utlåtande och
 skribentensefternamn-förnamn_MA17_motivering.

Nämn lärdomsprovets rubrik, skribentens kontaktuppgifter och eventuell nätadress till avhandlingen i e-postmeddelandet. Endast vid behov ber vi om en utskrift eller en fullständig e-version av avhandlingen. Om ni sänder in förslaget via post, ber vi er ändå sända ett e-postmeddelande till Afinlandiakoordinator Signe-Anita Lindgrén (afinlandia@abo.fi). Signe-Anita kvitterar att nomineringarna har tagits emot via e-post.

Vänligen sänd in era nomineringar så att de når oss senast tisdagen den 5 september 2017 till:

     

eller alternativt till:

Signe-Anita Lindgrén/Afinlandia
Språkcentret
Aalto-universitetet
PB 11130
00076 AALTO

AFinLA r.f.s styrelse utser det vinnande bidraget och valet offentliggörs vid AFinLAs höstsymposium som i år hålls i Åbo 10-11 november. Pristagaren inbjuds att kort presentera sitt arbete i samband med prisutdelningen.

Vi hoppas på många nomineringar!