Afinlandiapriset 2017 tillföll FM Minttu Laine

Finländska föreningen för tillämpad språkvetenskap AFinLA r.f. har delat ut det årliga Afinlandiapriset för ett förtjänstfullt lärdomsprov i serien pro-graduavhandlingar skrivna under det gångna akademiska läsåret vid ett lärosäte i Finland inom vetenskapsområdet tillämpad lingvistik.

Afinlandiapriset 2017 tillföll Minttu Laine, Jyväskylä universitet, Institutionen för språk och kommunikationsstudier, tillämpad lingvistik, för hennes magistersavhandling ”Viittomakielentulkin katsekontakti asioimistulkkauksen siirtymätilanteissa: multimodaalinen näkökulma” (Teckenspråkstolkens ögonkontakt i övergångssituationer i kontakttolkning: multimodal synvinkel). Det vinnande bidraget är aktuellt, viktigt, innovativt och samhällsmässigt relevant och skribenten tar sig an ett hittills litet undersökt område.

I sin avhandling pro gradu undersökte Laine hur en teckenspråkstolk utför sitt arbete när samtalsdeltagarna förflyttar sig fysiskt. Situationen som analyserats är en hälsogranskning vid barnrådgivningen. Tidigare översikter har visat att teckenspråkstolkning är speciellt utmanande i rörliga situationer. Tolkens kunskaper i interaktion spelar en viktig roll i kontakttolkning och Laine fastställer att teckenspråkstolking kan lyckas också i rörliga situationer såvida tolken behärskar de teckenspråkiga samtalsnormerna och kan medverka i skapandet av ett visuellt interaktionsutrymme. Avhandlingens resultat kan användas i utbildningen av teckenspråkstolkar.

AFinLA delar varje år ut pris i serien magitersavhandlingar, för licentiat-/doktorsavhandlingar vart tredje år. År 2017 utdelades pris i magistersklassen. Flertalet arbeten, alla av hög nivå, nominerades till priset från olika delområden inom tillämpad lingvistik och från olika universitet i Finland. Priset utdelades vid AFinLAs höstsymposium vid Åbo Universitet 10.11.2017.

Uppgifter om tidigare års pristagare och ett sammandrag av årets belönade arbete finns på adresserna: http://www.afinla.fi/sv/afinlandiapriset och http://www.afinla.fi/afinlandia-palkinnot. Minttu Laines finskspråkig tacktal här.

 

Tilläggsuppgifter:

Minttu Laine minttu.laine(ät)jyu.fi

AFinLA ry. Signe-Anita Lindgrén Afinlandia-koordinator, signe-anita.lindgren(ät)aalto.fi

AFinLA ry.: http://www.afinla.fi/sv/hem