Afinlandiapriset 2018 lediganslagning

Finländska föreningen för tillämpad språkvetenskap AFinLA r.f. tar igen emot nomineringar till Afinlandiapriset. Afinlandiapriset utdelas årligen för ett förtjänstfullt lärdomsprov i serien pro-graduavhandlingar skrivna i Finland inom vetenskapsområdet tillämpad lingvistik. AFinLA r.f. inbjuder verksamma inom tillämpad lingvistik att nominera välförtjänta kandidater till priset.

Senaste år gick Afinlandiapriset till MA Minttu Laine (Jyväskylä universitet, Institutionen för språk och kommunikationsstudier, tillämpad lingvistik) för hennes magistersavhandling ”Viittomakielentulkin katsekontakti asioimistulkkauksen siirtymätilanteissa: multimodaalinen näkökulma” (Teckenspråkstolkens ögonkontakt i övergångssituationer i kontakttolkning: multimodal synvinkel). Afinlandiapriset i serien licentiat-/doktorsavhandlingar utdelas endast vart tredje år. Uppgifter om tidigare års pristagare och Afinlandiaprisets utdelning finns på adressen: http://www.afinla.fi/afinlandia-palkinnot.

AFinLA r.f. önskar nu få in nomineringar på högklassiga magistersavhandlingar från alla områden inom tillämpad lingvistik (t.ex. språkinlärning, språkundervisning, mätning av språkfärdigheter, översättning, psykolingvistik, sociolingvistik, diskursforskning) bedömda vid lärosäten i Finland under tiden augusti 2017 – juli 2018. Prissumman uppgår till 300 euro. Med den här symboliska summan vill AFinLA r.f. både belöna och uppmuntra till fortsatta studier inom tillämpad språkforskning. Det vinnande bidraget är ett arbete som är väl skrivet, teoretiskt och metodologiskt väl förankrat och till exempel

  • samhällsmässigt relevant
  • aktuellt
  • innovativt
  • utforskar nya forskningsområden

 

Vi ber er sända in nomineringar med följande bilagor (PDF, original, kopia eller skannad version) helst via e-post

  1. magistersavhandlingens abstrakt
  2. utlåtandet/utlåtandena över magistersavhandlingen
  3. nominerarens motivering till varför arbetet förtjänar att belönas

E-postmeddelandets rubrik: Afinlandia MA 2018, nominering Namnge bilagorna enligt:

skribentensefternamn-förnamn-MA18_abstrakt

skribentensefternamn-förnamn_MA18_utlåtande och skribentensefternamn-förnamn_MA18_motivering.

Nämn lärdomsprovets

  • rubrik,
  • skribentens kontaktuppgifter och
  • eventuell nätadress till avhandlingen

i e-postmeddelandet. Endast vid behov ber vi om en utskrift eller en fullständig e- version av avhandlingen. Om ni sänder in förslaget via post, ber vi er ändå sända ett e-postmeddelande till Afinlandiakoordinator Signe-Anita Lindgrén (     ). Signe-Anita kvitterar att nomineringarna har tagits emot via e-post.

Vänligen sänd in era nomineringar så att de når oss senast torsdagen den 6 september 2018 till:

     

eller alternativt till:

Signe-Anita Lindgrén/Afinlandia Språkcentret

Aalto-universitetet PB 11130

00076 AALTO

AFinLA r.f.s styrelse utser det vinnande bidraget och valet offentliggörs vid AFinLAs höstsymposium som i år hålls i Joensuu 9-10 november. Pristagaren inbjuds att kort presentera sitt arbete i samband med prisutdelningen.

Vi hoppas på många nomineringar!