Afinlandiapriset 2018 tillföll Sini Souru

Finländska föreningen för tillämpad språkvetenskap AFinLA r.f. har delat ut det årliga Afinlandiapriset för ett förtjänstfullt lärdomsprov i serien pro-graduavhandlingar skrivna under det gångna akademiska läsåret vid ett lärosäte i Finland inom vetenskapsområdet tillämpad lingvistik.

Afinlandiapriset 2018 tillföll Sini Souru vid Tammerfors universitet, Fakulteten för kommunikationsvetenskap, Studieprogrammet i nordiska språk, för hennes magistersavhandling ”Att lära sig svenska eller att bli undervisad i språket? Sjätteklassares och lärares uppfattningar om aktörskap i svenskinlärningen”.

Det vinnande bidraget är aktuellt, viktigt, innovativt och samhällsmässigt relevant. Avhandlingstemat anknyter starkt till tidigareläggandet av medellång kurs i det andra inhemska språket (B1, här svenska) som från hösten 2016 inleds i årskurs 6.

I sin avhandling pro gradu undersökte Souru vilka uppfattningar sjätteklassare har om sitt aktörskap i svenskinlärningen samt hur deras svensklärare uppfattar fenomenet och tar hänsyn till utvecklingen av elevens aktörskap i sitt arbete. Med aktörskap förstår skribenten elevens vilja och förmåga att styra sin inlärning genom att aktivt utnyttja olika inlärningsmöjligheter som inlärningsomgivningar erbjuder. Sourus resultat visar att över hälften av de undersökta sjätteklassarna har en hög känsla av aktörskap och att de aktivt visar sitt aktörskap på lektionerna. Souru finner tendens att ju positivare uppfattning en elev har om sitt aktörskap, desto fler arbetssätt och övningstyper uppfattar hen som nyttiga för inlärningen. Enligt resultaten främjas elevernas aktörskap av faktorer som har både med inre och yttre motivation att göra, medan faktorer som enligt eleverna begränsar deras aktörskap oftast handlar om brist på motivation, låg nivå av aktivitet eller om sociala faktorer i klassrummet. Souru konstaterar att de undersökta lärarna kopplar sina uppfattningar om elevens aktörskap till elevens aktiva roll i svenskinlärningen, men finner också skillnader i deras uppfattningarna. Avhandlingen visar att elevernas och lärarnas uppfattningar om aktörskapets karaktär i stort sammanfaller.

Teoretiskt baserar sig undersökningen på den sociokulturella teorin om inlärning och på den ekologiska synen på språkinlärning. Avhandlingen har implikationer för utvecklingen av undervisningskulturer i det andra inhemska.

Flertalet arbeten, alla av hög nivå, nominerades till priset från olika delområden inom tillämpad lingvistik och från olika universitet i Finland. Priset utdelades vid AFinLAs höstsymposium vid Östra Finlands universitet i Joensuu 9.11.2018.

Uppgifter om tidigare års pristagare och ett sammandrag av årets belönade arbete finns på adresserna: http://www.afinla.fi/sv/afinlandiapriset och http://www.afinla.fi/afinlandia-palkinnot.
 

Tilläggsuppgifter:

Sini Souru sini.souru(a)gmail.com

AFinLA ry. Signe-Anita Lindgrén Afinlandia-koordinator, signe-anita.lindgren(a)aalto.fi

AFinLA ry.: http://www.afinla.fi/sv/hem