Afinlandiapriset 2020 lediganslagning

Finländska föreningen för tillämpad språkvetenskap AFinLA r.f. tar igen emot nomineringar till Afinlandiapriset. Afinlandiapriset utdelas årligen för ett förtjänstfullt lärdomsprov i serien pro gradu-avhandlingar skrivna i Finland inom vetenskapsområdet tillämpad lingvistik. AFinLA r.f. inbjuder verksamma inom tillämpad lingvistik att nominera välförtjänta kandidater.

Godkända magisteravhandlingar är bedömda i Finland i tilllämpad lingvistik under tiden augusti 2019 – juli 2020.  Förra året gick Afinlandiapriset i magisterserien till Hoa Nguyen (Jyväskylä universitet) för hennes avhandling ”Language shaming practices on YouTube: Ideologies of English in Vietnam”. Därtill belönade AFinLA ytterligare två magisteruppsatser med hedersomnämnande: Maija Korhonen (Helsingfors universitet): ”Moniäänistävää ja uudelleen muotoilevaa puhetta rodusta ja sukupuolesta” och Tuomas Hartikainen (Jyväskylä universitet): ”Processing of English Articles and the Idiom Principle: A Re-examination of the Phraseological Perspective”.

Uppgifter om tidigare års pristagare och Afinlandiaprisets utdelning finns på adressen: http://www.afinla.fi/sv/afinlandiapriset.

AFinLA r.f. önskar nu att få nomineringar på högklassiga magisteravhandlingar från alla områden inom tillämpad lingvistik (t.ex. språkinlärning, språkundervisning, mätning av språkfärdigheter, översättning, psykolingvistik, sociolingvistik, diskursforskning). Prissumman uppgår till 300 euro. Med den här symboliska summan vill AFinLA r.f. både belöna och uppmuntra till fortsatta studier inom tillämpad språkforskning. Det vinnande bidraget ett arbete som är väl skrivet, teoretiskt och metodologiskt väl förankrat och till exempel

  •      samhällsmässigt relevant
  •      aktuellt
  •      innovativt
  •      utforskar nya forskningsområden.

Vi ber er att skicka in nomineringar med följande bilagor (PDF, original, kopia eller skannad version) via e-post

(1)  fylld nomineringsblankett

(2)  utlåtandet över magistersavhandlingen

Vänligen namnge bilagorna i magisteravhandlingserien i följande form:

skribentensefternamn-förnamn_MA20_nomineringsblankett

skribentensefternamn-förnamn_MA20_utlåtande.

AFinLA r.f.s styrelse utser det vinnande bidraget och valet offentliggörs vid AFinLAs årsmöte i november. Information om årsmötet kommer snart till AFinLAs webbsida. 
 

Vänligen skicka in era nomineringar senast fredagen den 4 september 2020 till:

lotta.lehti(at)helsinki.fi

Vi hoppas på många nomineringar!