Afinlandiapriset 2021 lediganslagning

Finländska föreningen för tillämpad språkvetenskap AFinLA r.f. tar igen emot nomineringar till Afinlandiapriset. Afinlandiapriset utdelas årligen för ett förtjänstfullt lärdomsprov i serien pro gradu-avhandlingar skrivna i Finland inom vetenskapsområdet tillämpad lingvistik. AFinLA r.f. inbjuder verksamma inom tillämpad lingvistik att nominera välförtjänta kandidater.

Godkända magisteravhandlingar är bedömda i Finland i tilllämpad lingvistik under tiden augusti 2020 – juli 2021.  Förra året gick Afinlandiapriset i magisterserien till Karoliina Möttönen (Östra Finlands universitet) för hennes avhandling Kielipolitiikka ja kieli-ideologiat monikielisessä ruotsinsuomalaisessa kouluyhteisössä. Därtill belönade AFinLA ytterligare tre magisteruppsatser med hedersomnämnande: Aleksandra Nyholm (Helsingfors universitet): Must have sufficient skills’: Understanding the English requirements of international Master’s programs at Finnish universities; Merja Ponkala (Tampere universitet): Muistiot ministeriöiden työssä. Monimenetelmällinen tutkimus virkakielen konventioista ja niitä ylläpitävistä diskursseista; och Pauliina Puranen (Jyväskylä universitet): Suomalaisen työelämän kielet ja asiantuntijuus maallikoiden verkkokeskusteluissa.

Uppgifter om tidigare års pristagare och Afinlandiaprisets utdelning finns på adressen: http://www.afinla.fi/sv/afinlandiapriset.

AFinLA r.f. önskar nu att få nomineringar på högklassiga magisteravhandlingar från alla områden inom tillämpad lingvistik (t.ex. språkinlärning, språkundervisning, mätning av språkfärdigheter, översättning, psykolingvistik, sociolingvistik, diskursforskning). Prissumman uppgår till 300 euro. Med den här symboliska summan vill AFinLA r.f. både belöna och uppmuntra till fortsatta studier inom tillämpad språkforskning. Det vinnande bidraget ett arbete som är väl skrivet, teoretiskt och metodologiskt väl förankrat och till exempel

  •      samhällsmässigt relevant
  •      aktuellt
  •      innovativt
  •      utforskar nya forskningsområden.

Vi ber er att skicka in nomineringar med följande bilagor (PDF, original, kopia eller skannad version) via e-post

(1)  fylld nomineringsblankett

(2)  utlåtandet över magistersavhandlingen

Vänligen namnge bilagorna i magisteravhandlingserien i följande form:

skribentensefternamn-förnamn_MA21_nomineringsblankett

skribentensefternamn-förnamn_MA21_utlåtande.

AFinLA r.f.s styrelse utser det vinnande bidraget och valet offentliggörs vid AFinLAs årsmöte som i år hålls 11.-13.11.2021. Pristagaren inbjuds att kort presentera sitt arbete i samband med prisutdelningen. Information om symposiet finns på addressen: http://www.jyu.fi/hytk/fi/laitokset/solki/afinla-2020

Vänligen skicka in era nomineringar senast fredagen den 3 september 2021 till:

joonas.raman(at)oulu.fi

Vi hoppas på många nomineringar!