Afinlandiaprisets vinnare 2022

Finländska föreningen för tillämpad språkvetenskap AFinLA r.f. delar ut Afinlandiapriset årligen till ett förtjänstfullt lärdomsprov i serien magisteruppsatser, och var tredje år i serien

doktorsavhandlingar. I år delades priset i både serierna. Flera avhandlingar av hög kvalitet nominerades från flera områden inom tillämpad språkvetenskap och många finska universitet. Vinnaren offentliggjordes 28.10., under konferensmiddagen som anordnades i samband med AFinLA-höstsymposium i Helsingfors.

Årets vinnare är:

Serien magisteruppsatser Laura Castañe Bassa (Jyväskylä universitet) : Perspectives on Translanguaging and Schoolscape : A Case Study of Romani-Speaking Children in a Hungarian School

Avhandlingen undersöker universitetsstudenters, lärares och forskares perspektiv på implementeringen av translanguaging praxis i en ungersk skola där en majoritet av studenterna talar romska hemma. Ett annat mål med studien var att ta reda på hur skolans språkliga landskap förändras med implementeringen av dessa metoder. Inställningen är lokal, men resultaten är lätta att tolka, vilket författaren själv framgångsrikt gör, ur ett globalt perspektiv. Priskommittén var särskilt imponerad av det exceptionellt neutrala, icke-dömande och vetenskapligt professionella förhållningssättet till ett politiskt känsligt forskningsämne. Uppsatsen är samhällsrelevant, forskningsupplägget är ambitiöst och författaren har särskilt uppmärksammat forskningsetiska överväganden.

Serien doktorsavhandlingar Laura Hekanaho (Helsingfors universitet): Generic and Nonbinary Pronouns : Usage, Acceptability and Attitudes

Avhandlingen undersöker engelska tredje person singular pronomen, samt förändringar i deras användning och attityder relaterade till dem. Priskommittén var imponerad av det multidisciplinära tillvägagångssättet som kombinerar genusvetenskap och sociolingvistik, och den exceptionellt väl implementerade forskningsmetoden som kombinerade kvalitativa och kvantitativa metoder. Personliga pronomen bär ofta med sig en hel del attityder och antaganden relaterade till könsidentiteter. Som Hekanahos avhandling så väl visar, avslöjar granskning av dem ofta mycket om hur människor tänker om sig själva och andra. Resultaten av studien har mycket praktiska implikationer inom både språkundervisning och kodifiering, såväl som språkpolitiskt beslutsfattande.

Därtill belönar AFinLA ytterligare två magisteruppsatser och två doktorsavhandlingar med hedersomnämnande:

Tilläggsuppgifter

Joonas Råman, AFinLA ry. (Afinlandia-koordinator), joonas.raman(at)oulu.fi, tel. 0505723979

AFinLA r.f.: http://www.afinla.fi/sv