Afinlandiapriset 2022: Lediganslagning

Finländska föreningen för tillämpad språkvetenskap AFinLA r.f. tar igen emot nomineringar till Afinlandiapriset. Afinlandiapriset utdelas årligen för ett förtjänstfullt lärdomsprov i serier magisteravhandlingar och doktorsavhandlingar skrivna i Finland inom vetenskapsområdet tillämpad lingvistik. AFinLA r.f. inbjuder verksamma inom tillämpad lingvistik att nominera välförtjänta kandidater.

Godkända magisteravhandlingar är bedömda i Finland i tillämpad lingvistik under tiden augusti 2021 – juli 2022.  Godkända doktorsavhandlingar är bedömda i Finland i tillämpad lingvistik under tiden augusti 2019 – juli 2022.

Förra året gick Afinlandiapriset i magisterserien till Anni Hintikka (Åbo universitet) för hennes magisteravhandling ”La reconnaissance des mots cognats anglais-français chez les apprenants finnophones: Le rôle de la similarité phonologique”. Därtill belönade AFinLA ytterligare två magisteravhandlingar med hedersomnämnande: Mikko Kukkonen (Åbo universitet): ” La durabilité en vogue?: La construction du discours de mode durable dans Le Monde, Le Figaro et Le Parisien” och Matleena Tölli (Östra-Finlands universitet): ”Puhemies vai puheenjohtaja? Puheenjohtaja-nimikkeen käyttö eduskunnan puhemiehestä täysistunnoissa vuosina 2000–2019 ja kansanedustajien mielipiteet nimikkeestä”.

Afinlandiapriset för en doktorsavhandling delades senast ut 2019. Priset tilldelades Maiju Strömmer (Jyväskylä universitet) för hennes avhandling ”Mahdollisuuksien rajoissa: Neksusanalyysi suomen kielen oppimisesta siivoustyössä.”

Uppgifter om tidigare års pristagare och Afinlandiaprisets utdelning finns på adressen: http://www.afinla.fi/sv/afinlandiapriset.

AFinLA r.f. önskar nu att få nomineringar på högklassiga avhandlingar från alla områden inom tillämpad lingvistik (t.ex. språkinlärning, språkundervisning, mätning av språkfärdigheter, översättning, psykolingvistik, sociolingvistik, diskursforskning). Prissumman i magisterserien uppgår till 300 och i doktorserien 500 euro. Det vinnande bidraget är ett arbete som är väl skrivet, teoretiskt och metodologiskt väl förankrat och till exempel

  • samhällsmässigt relevant
  • aktuellt
  • innovativt
  • utforskar nya forskningsområden.

Vi ber er att skicka in nomineringar med följande bilagor (PDF, original, kopia eller skannad version) via e-post

  1. fylld nomineringsblankett
  2. utlåtandet över magistersavhandlingen

Vänligen namnge bilagorna i följande form:

i magisterserien:

skribentensefternamn-förnamn_MA22_nomineringsblankett

skribentensefternamn-förnamn_MA22_utlåtande

och i doktorserien

skribentensefternamn-förnamn_VK22_nomineringsblankett

skribentensefternamn-förnamn_VK22_utlåtand.

AFinLA r.f.s styrelse utser det vinnande bidraget och valet offentliggörs vid AFinLAs höstsymposium som i år hålls 27.-29.10.2022 i Helsingfors. Pristagaren inbjuds att kort presentera sitt arbete i samband med prisutdelningen. Information om symposiet finns på adressen: https://www.helsinki.fi/fi/konferenssit/afinla-2022

Vänligen skicka in era nomineringar senast fredagen den 2 september 2022 till:

     

Vi hoppas på många nomineringar!