Tietosuojaseloste

Suomen soveltavan kielitieteen yhdistys AFinLA ry kunnioittaa yksityisyyttäsi ja käsittelee henkilötietoja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679) mukaisesti. Henkilötietoja voidaan kerätä esimerkiksi AFinLAn jäseneksi rekisteröidyttäessä tai esimerkiksi uutiskirjeen tilauksen yhteydessä.

Henkilötietoja käsitellään verkkosivuilla ainoastaan SSL-salattua (https://) yhteyttä käyttäen. Tiedot suojataan nykyaikaisia organisatorisia ja teknisiä menetelmiä käyttäen ja niihin on pääsy ainoastaan niillä henkilöillä, jotka työtehtäviensä hoidossa niitä tarvitsevat.

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa häntä koskevat tiedot. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjällä on oikeus tarkastaa rekisteröidyn henkilöllisyys pyynnön yhteydessä.

Rekisteröity voi koska vaan pyytää tietonsa poistettavaksi ja ellei muut lakivelvoitteet tätä estä, poistetaan tiedot ilman aiheetonta viivytystä.

Tältä sivulta löydät tietoa afinla.fi sivuston evästekäytännöistä ja kävijätilastoinnista sekä Suomen soveltavan kielitieteen yhdistys AFinLA ryn yleisen tietosuojaselosteen.

Evästeet

AFinLAn verkkosivuilla käytetään yhtä evästettä (englanniksi cookie), joka on monikielisen sivuston teknisen toiminnan kannalta välttämätön. Sen avulla varmistetaan sivuston tekninen toimivuus, eikä sitä käytetä muihin tarkoituksiin.

Evästeet ovat pieniä käyttäjän laitteeseen sijoitettava tekstitiedosto, jonka avulla voidaan tallentaa sivuston käytön kannalta tärkeitä asetuksia. Sivuston toiminnan kannalta välttämättömät evästeet ovat aina aktiivisia.

Kävijätilastointi

Sivuston käytöstä tehdään kävijätilastointia, jota hyödynnetään sivuston kehittämisessä. Tietoja kerätään muun muassa siitä, miltä sivulta käyttäjä on siirtynyt sivustolle, mihin kellonaikaan vierailu on tapahtunut, mistä päin maailmaa vierailu on tapahtunut sekä mitä selainta ja laitetta vierailuun on käytetty. Siitä, mistä vierailu on tullut, ei saada tarkkoja tietoja.

Kävijätilastoinnissa vierailijan IP-osoitteesta poistetaan kaksi viimeistä tavua. Tilastointi ei tallenna käyttäjän laitteelle evästeitä, eikä kerättyä tietoa luovuteta yhdistyksen ulkopuolelle. Kävijätilastointia ylläpidetään Suomessa sijaitsevilla palvelimilla, eivätkä tiedot näin ollen siirry Euroopan unionin alueen ulkopuolelle. Tietoja ei yhdistetä muihin tietolähteisiin, eikä niitä hyödynnetä markkinoinnissa.

Muilta sivustoilta upotettu sisältö

Tämän sivuston artikkelit voivat sisältää upotettua sisältöä (esimerkiksi videoita, kuvia, artikkeleita jne.). Toisilta sivustoilta tuodun upotetun sisällön avaaminen on verrattavissa siihen, että vierailija itse kävisi kolmannen osapuolen sivustolla.

Nämä sivustot voivat kerätä tietoa sinusta, käyttää evästeitä, upottaa kolmannen osapuolen seurantaevästeitä ja monitoroida vuorovaikutustasi upotetun sisällön kanssa, mukaan lukien vuorovaikutuksen seuranta jos ja kun olet kirjautunut käyttäjänä sivustolle.

AFinLan yleinen tietosuojaseloste

Tämä on Suomen soveltavan kielitieteen yhdistys r.y:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisentietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 13.6.2018.

1. Rekisterinpitäjä

Suomen soveltavan kielitieteen yhdistys (AFinLA) r.y.

c/o Soveltavan kielentutkimuksen keskus, PL 35

40014 Jyväskylän yliopisto

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Maija Lappalainen, rahastonhoitaja, info@afinla.fi

3. Rekisterin nimi

Suomen soveltavan kielitieteen yhdistyksen jäsenrekisteri.

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on Yhdistyslaki (1989/503), jonka mukaan yhdistyksen on pidettävä jäsenistään luetteloa. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito jäseniin. Tietoja käytetään jäsenkirjeiden lähettämiseen. Lisäksi tieto voimassa olevasta jäsenyydestä voidaan toimittaa AFinLAn syyssymposiumin järjestäjille ja AILA Word Congressin järjestäjille, sillä AFinLAn jäsenmaksun maksaminen on edellytys alennetulle konferenssin osallistumismaksulle. Näissä tilanteissaluovutetaan vain tieto jäsenyydestä, ei muita rekisteriin tallennettuja henkilötietoja.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön etu- ja sukunimi, postiosoite, sähköpostiosoite,jäsenyyslaji, suoritetun jäsenmaksun suuruus ja maksun päivämäärä. Tiedot säilytetään rekisterissä niin kauan, kunnes jäsen irtisanoutuu jäsenyydestä tai yhdistys irtisanoo jäsenyyden sääntöihinsä nojaten.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan jäseniltä jäsenmaksusuorituksen yhteydessä tiliotteelta sekä muissa tilanteissa, joissa jäsen luovuttaa tietojaan nimenomaisesti jäsenrekisteriin (esimerkiksi sähköpostitse tehdyt osoitteenmuutokset).

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tieto yksittäisten jäsenten jäsenyydestä yhdistyksessä luovutetaan pyydettäessä AFinLAn syyssymposiumin järjestäjille ja AILA World Congressin järjestäjille, jotta tapahtuman järjestäjät voivat varmistaa oikeuden AFinLAn jäsenilletarkoitettuun alennettuun osallistumismaksuun.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti salasanalla. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että henkilötietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden yhdistyksen toimihenkilöiden toimesta, joiden tehtävänkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, onko hänet merkitty jäsenrekisteriin. Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus saada nähtäväkseen rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli rekisteröity haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle tai sähköpostitse rekisteristä vastaavalle yhteyshenkilölle (yhteystiedot selosteen alussa). Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa pyynnön esittäjälle EU:n tietosuojaasetuksessa säädetyssä ajassa (kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä

Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa tietojensa käsittelyä tietyissä tilanteissa. Tämä tarkoittaa, että rekisteröidyn henkilötietoja saa säilyttämisen lisäksi käsitellä vain

  • hänen suostumuksellaan,
  • oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi,
  • toisen luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön oikeuksien suojaamiseksi, tai
  • tärkeää unionin tai jäsenvaltion yleistä etua koskevista syistä.

Rekisteröidyllä on oikeus tietojensa rajoittamiseen seuraavissa tilanteissa:

  • Rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden. Tällöin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa rekisterinpitäjä voi varmistaa niiden paikkansapitävyyden.
  • Käsittely on lainvastaista, mutta rekisteröity vastustaa henkilötietojen poistamista ja vaatii sen sijaan niiden käytön rajoittamista.
  • Rekisterinpitäjä ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.
  • Rekisteröity on vastustanut henkilötietojen käsittelyä muuhun kuin suoramarkkinointitarkoitukseen, ja odotetaan sen todentamista, syrjäyttävätkö rekisterinpitäjän edut rekisteröidyn edut.

Henkilötietojen oikaisua tai käsittelyn rajoitusta koskeva ilmoitusvelvollisuus

Rekisterinpitäjän on ilmoitettava henkilötietojen oikaisusta tai käsittelyn rajoittamisesta jokaiselle vastaanottajalle, jolle henkilötietoja on luovutettu. Rekisterinpitäjän on ilmoitettava rekisteröidylle näistä vastaanottajista, jos rekisteröity sitä pyytää.

Oikeudesta poistaa tiedot

Rekisteröidyllä on oikeus tietojensa poistoon rekisteristä vain irtisanoutuessaan yhdistyksen jäsenyydestä, koska Yhdistyslaki velvoittaa yhdistystä pitämään jäsenistään luetteloa.

11. Oikeus tehdä ilmoitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä ilmoitus huomaamastaan epäkohdasta henkilötietojen käsittelyssä. Suomessa valvontaviranomaisena toimii Tietosuojavaltuutetun toimisto. Ohje ilmoituksen antamiseen on osoitteessa www.tietosuoja.fi.