AFinLAn syyssymposium 2015

Helsinki
Tapio Haaja / Unsplash

Huom! Symposiumin alustava ohjelma on nyt julkaistu osoitteessa http://www.helsinki.fi/afinla2015/ohjelma.html.

Tervetuloa Suomen soveltavan kielitieteen yhdistyksen AFinLAn vuotuiseen syyssymposiumiin Helsinkiin 13. – 14.11.2015.

Symposiumin teema on ”Kielenkäyttäjä muuttuvissa instituutioissa”. Teema kannustaa pohtimaan kielenkäytön mahdollisuuksia ja rajoja niin yksilön kuin yhteisöjen näkökulmasta. Millaisia normeja ja kielenkäytön ideologioita yksittäinen kielenkäyttäjä hahmottaa erilaisilla kentillä ja kuinka pakottavia ne ovat? Millaista kielenkäytön säätelyä erilaiset institutionaaliset tilat, kuten koulu, työelämä tai sosiaalinen media tuottavat? Miten ja milloin rajoja piirretään uusiksi?

Kuten aiempinakin vuosina, toivotamme tervetulleiksi kaikkia eri soveltavan kielitieteen osa-alueita käsittelevät esitelmät.

Symposiumin työmuotoja ovat sektio- ja posteriesitelmät, kollokviot ja työpajat. Päivien ohjelmaan kuuluu kolme plenaariesitelmää:

Theresa Lillis, Open University, Iso-Britannia: “The textual worlds of institutions: exploring the prescribed, imagined and real trajectories of written texts”

Alexandre Duchêne, Université de Fribourg, Sveitsi: “Wordforce – the exploitation of linguistic resources in a competitive labor market”

Liisa Tainio, Helsingin yliopisto: ”Kiusoittelun kielioppi: nuorten elämää luokkahuoneissa”

Sektioesitelmät

Sektioesitelmien pituus on 20 min + 10 min. Abstraktien laajuus on korkeintaan 300 sanaa, mukaan lukien mahdollinen lähdeluettelo.

Posterit

Posterin maksimikoko on A0. Abstraktien laajuus on korkeintaan 300 sanaa, mukaan lukien mahdollinen lähdeluettelo.

Kollokviot

Kollokviot ovat useammasta samaan teemaan liittyvästä esitelmästä koostuvia kokonaisuuksia. Kollokvion pituus voi olla joko 90 tai 180 minuuttia. Kollokvion järjestäjiä pyydetään lähettämään kollokviosta yleiskuvaus, jonka maksimipituus on 500 sanaa. Tästä yleiskuvauksesta on käytävä ilmi kollokviossa esiintyvien esitelmöitsijöiden nimet sekä esitysten otsikot esiintymisjärjestyksessä. Lisäksi kollokviossa esitelmän pitävät lähettävät normaalin enintään 300 sanan abstraktin omasta esityksestään ja ilmoittavat siinä sen kollokvion nimen, johon esitys liittyy.

Kollokvio voidaan myös järjestää paneelin muodossa, jolloin maksimipituus on 90 minuuttia. Tällöin ei tarvita paneelin osallistujilta erillisiä abstrakteja tai otsikoita, ainoastaan paneelin koollekutsujien ja osallistujien nimet ja paneelin yleiskuvaus (enintään 500 sanaa).

Työpajat

Työpajat ovat yleisölle avoimia sessioita, joissa voidaan työskennellä esim. yhteisen aineiston tai aiheen äärellä. Työpajat voivat olla pituudeltaan 90 tai 180 minuuttia. Työpajoissa ei pidetä varsinaisia esitelmiä. Työpajojen koollekutsujia pyydetään laatimaan yleiskuvaus työpajasta (korkeintaan 500 sanaa). Koollekutsujat vastaavat työpajan työmuodoista.

Esitelmä-, kollokvio-, paneeli- ja työpajaehdotukset lähetetään sähköpostitse liitetiedostona rtf-, doc- tai docx-muotoisena osoitteeseen afinla-2015[ät]helsinki.fi. Abstraktin lisäksi pyydämme ilmoittamaan esitelmän otsikon sekä esitelmöitsijöiden / koollekutsujien nimet ja sähköpostiosoitteet. Abstraktista tulee käydä ilmi onko kyseessä sektioesitelmä, posteri vai esitelmä kollokviossa.

AFinLAn syyssymposiumin pääkielet ovat suomi ja englanti, mutta esitelmiä voi pitää myös muilla kielillä.

Tärkeät päivämäärät

Esitelmien, kollokvioiden, työpajojen ja posterien abstraktit tulee lähettää viimeistään 4.9.2015.

Esitelmien, kollokvioiden, työpajojen ja posterien hyväksymisestä ilmoitetaan viimeistään 21.9.2015.

Viimeinen ilmoittautumis- ja maksupäivä on 12.10.2015.

Esitelmän pitäminen AFinLAn syyssymposiumissa edellyttää AFinLAn tai AILAn jäsenjärjestön jäsenyyttä. Lisätietoja jäseneksi liittymisestä löydät täältä: http://www.afinla.fi/jaseneksi.

Mikäli esitelmäsi kuuluu jonkin AFinLAn teemaverkoston alaan, pyydämme ilmoittamaan siitä abstraktissa. Tietoa pyydetään ohjelman rakentamista varten, eikä se vaikuta abstraktien arviointiin. Lisätietoa teemaverkostoista löytyy täältä: http://www.afinla.fi/teemaverkostot.

Tervetuloa Helsinkiin!

Järjestelytoimikunta: Anna Solin (pj), Niina Hynninen, Maria Kela, Simo Määttä, Taru Nordlund, Ulla Tiililä, Johanna Vaattovaara ja Hanna-Mari Pienimäki (konferenssisihteeri)

Seuraa päivityksiä nettisivuilta http://www.helsinki.fi/afinla2015.

Voit lähettää sähköpostia järjestäjille osoitteeseen afinla-2015[ät]helsinki.fi.

*****

AFinLA Autumn Symposium 2015

NB! The symposium programme is now available at http://www.helsinki.fi/afinla2015/programme.html.

The annual Autumn Symposium of the Finnish Association of Applied Linguistics (AFinLA) will be held 13-14 November 2015 at the University of Helsinki.

The theme of the symposium is “The language user in changing institutions”. The theme encourages us to explore the dynamic between affordance and constraint: what kinds of norms and language ideologies affect the individual’s language use in different settings and how limiting are they? What does language regulation look like from the perspective of institutions such as the school, business organisations or social media? What kinds of shifts can be observed in forms of regulation?

As in previous years, we welcome papers on all topics within applied linguistics.

The working methods of the symposium include individual presentations, poster presentations, colloquia and workshops. Our invited speakers are

Theresa Lillis, Open University, UK: “The textual worlds of institutions: exploring the prescribed, imagined and real trajectories of written texts”

Alexandre Duchêne, Université de Fribourg, Switzerland: “Wordforce – the exploitation of linguistic resources in a competitive labor market”

Liisa Tainio, Helsingin yliopisto: “Kiusoittelun kielioppi: nuorten elämää luokkahuoneissa” (“The grammar of teasing: exploring the everyday life of young people at school”)

Individual presentations and posters

The abstracts for both individual presentations and posters are limited to 300 words, including references. The time allotted to section papers will be 20 minutes + 10 minutes for discussion. The maximum poster size is A0.

Colloquia

A colloquium is a session including several thematically connected presentations. The duration of a colloquium is either 90 or 180 minutes. The convenors of a colloquium are asked to submit a description of the theme of the colloquium (max. 500 words). The description should include a list of the contributors and their titles in the order in which the presentations will be given. In addition, all colloquium contributors are required to submit individual abstracts (max. 300 words) in which they indicate the name of the colloquium in which they are going to present.

Colloquia can also take the form of a panel, in which case the duration is 90 minutes. Panel contributors do not need to submit a separate abstract, but panel convenors should submit a 500-word description of the proposed panel and list the names of panel contributors.

Workshops

Workshops are sessions in which the participants work with data or around a shared topic. The duration of a workshop is either 90 or 180 minutes. Unlike colloquia, workshops do not include formal presentations. The organisers of workshops are asked to submit a description of the workshop (max. 500 words). The organisers are responsible for the work methods used in the workshop.

Proposals for individual papers, posters, colloquia and workshops should be sent as an email attachment to afinla-2015[ät]helsinki.fi (accepted formats: rtf, doc, docx) by 4 September 2015. In addition to the abstract, please include the title of the presentation as well as the names and email addresses of all presenters / convenors. Indicate clearly whether you are proposing an individual presentation, poster or contribution to a colloquium.

The main languages of the AFinLA symposium are Finnish and English, but presentations in other languages are also welcome.

Important dates

The deadline for the submission of abstracts and colloquium/workshop proposals is 4 September 2015.

Notification of acceptance will be sent by 21 September 2015.

The deadline for registration and payment is 12 October 2015.

Please note that if you wish to present a paper at the AFinLA symposium, you need to be a member of AFinLA or an AILA affiliate organization. More information on how to become a member of AFinLA can be found online at: http://www.afinla.fi/afinla-english-0.

If your proposal is related to one of the AFinLA Special Interest Groups (SIG), please indicate this in your abstract. The information is used when planning the conference programme and does not influence the review of submitted proposals. For information (in Finnish) on the AFinLA Special Interest Groups, see http://www.afinla.fi/teemaverkostot.

Welcome to Helsinki!

Local organising committee: Anna Solin (chair), Niina Hynninen, Maria Kela, Simo Määttä, Taru Nordlund, Ulla Tiililä, Johanna Vaattovaara and Hanna-Mari Pienimäki (conference secretary)

More information on the symposium is available on the symposium website at http://www.helsinki.fi/afinla2015/index-eng.html.

You can e-mail the organisers at afinla-2015[ät]helsinki.