Afinlandia-palkinnot 2016 FT Heini Lehtoselle ja FM Kirsi Leskiselle

Suomen soveltavan kielitieteen yhdistys (AFinLA ry.) palkitsee vuosittain yhden ansiokkaan maisterintutkielman sekä kolmen vuoden välein yhden ansiokkaan väitöskirjan. Vuonna 2016 Afinlandia-palkinto jaettiin molemmissa sarjoissa. Kilpailuun ehdotettiin lukuisia korkeatasoisia töitä soveltavan kielitieteen eri osa-alueilta ja eri yliopistoista. Palkinnonsaajat julkistettiin Tampereen yliopistossa järjestetyssä AFinLAn syyssymposiumissa 11.11.2016.

Tämän vuoden Afinlandia-palkinnot saivat Heini Lehtonen (Helsingin yliopisto, suomen kieli, 2015) väitöskirjastaan Tyylitellen: Nuorten kielelliset resurssit ja kielen sosiaalinen indeksisyys monietnisessä Helsingissä ja Kirsi Leskinen (Jyväskylän yliopisto, suomen kieli, 2016) tutkielmastaan Vapaaehtoiset suomen kielen oppimista tukemassa. Lehtosen väitöskirja on saatavilla osoitteessa helda.helsinki.fi/handle/10138/155659 ja Leskisen pro gradu –tutkielma löytyy osoitteesta jyx.jyu.fi/dspace/handle/123456789/50658.

Heini Lehtonen tutki väitöskirjassaan nuorten kieltä ja vuorovaikutusta suomalaisessa yläkoulussa, jonka oppilaat puhuvat pariakymmentä eri ensikieltä. Lehtonen tarkasteli sitä, miten nuoret asemoivat itseään ja muita suhteessa etnisyyteen, sukupuoleen ja tyyliin. Analyysin keskiössä ovat nuorten suhtautuminen monikielisyyteen ja suomen kielen osaamiseen sekä tavat, joilla kielellisiä resursseja hyödynnetään sosiaalisessa asemoinnissa.

Arvioinneissa työ nähtiin ajankohtaisena, monitahoisena ja yhteiskunnallisesti tärkeänä: kyseessä on ”äärimmäisen ajankohtainen (soveltavan) kielentutkimuksen aihe, joka kytkeytyy kaupungistumisen ja tasa-arvon teemoihin” ja ”monitahoinen, yhteiskunnallisesti tärkeä tutkimus”. ”Tutkimus avaa urbaanin, monikielisen Suomen nuorten kielellistä arkea aivan uudella tavalla ja tasolla. Herättelevä kirja, josta paitsi alan tiedeyhteisö myös ketkä tahansa nuoria opettavat tai ohjaavat hyötyvät.” Lehtosen väitöskirjan tuloksista siis hyötyy sekä kotimainen ja ulkomainen tutkijayhteisö että suuri yleisö.

Kirsi Leskisen palkittu maisterintutkielma puolestaan käsittelee kolmannen sektorin merkitystä kotouttamistyössä ja erityisesti vapaaehtoisten roolia suomen kielen oppimisen tukena. Vapaaehtoisten toimintaa on kansainvälisestikin tutkittu vasta vähän kielentutkimuksen piirissä.

Arvioinneissa todettiin tutkielman olevan hyödyllinen esimerkiksi turvapaikanhakijoiden parissa tehtävän vapaaehtoistyön ja vapaaehtoisille tarjottavan ohjauksen kannalta. Työllä on merkitystä myös maahanmuuttajien kielenoppimista tukevien vapaaehtoistyöntekijöiden voimaannuttamisen kannalta. Samalla se tekee näkyväksi ns. kaksisuuntaisen kotoutumisen: myös vastaanottavan yhteisön jäsenet arvioivat uudelleen ja muuttavat käytänteitään maahanmuuton myötä.

Palkittujen tutkimusten abstraktit ovat saatavilla osoitteessa www.afinla.fi/fi/afinlandia-palkinnot.

Lisätietoja:

Helsingin Sanomien Kuukausiliitteen artikkeli Heini Lehtosen tutkimuksesta.

Kirsi Leskisen Kieli, koulutus ja yhteiskunta -lehteen kirjoittama artikkeli siitä, miten tilanne hänen tutkimassaan yhteisössä on muuttunut tutkielman jälkeen.

Signe-Anita Lindgrén, AFinLA ry. signe-anita.lindgren[ät]abo.fi

AFinLA ry.: www.afinla.fi/

Heini Lehtonen heini.lehtonen[ät]helsinki.fi

Kirsi Leskinen leskinen.kirsi[ät]gmail.com