Afinlandia-palkinto 2018 Sini Sourulle

Suomen soveltavan kielitieteen yhdistys AFinLA ry. on myöntänyt vuosittaisen maisteritutkielmapalkinnon ansiokkaalle ja ajankohtaiselle soveltavan kielentutkimuksen alalla Suomessa tehdylle opinnäytetyölle, joka on valmistunut kuluneen akateemisen vuoden (elokuu 2017–heinäkuu 2018) aikana.

Tämän vuoden Afinlandia-palkinnon sai Sini Souru Tampereen yliopiston Viestintätieteiden tiedekunnan Pohjoismaisten kielten maisteriohjelmasta, pro gradu-työstään ”Att lära sig svenska eller att bli undervisad i språket? Sjätteklassares och lärares uppfattningar om aktörskap i svenskinlärningen”.

Arvioinneissa työ nähtiin ajankohtaisena, innovatiivisena, tärkeänä ja yhteiskunnallisesti relevanttina. Pro gradu -tutkielman aihe liittyy syksyllä 2016 voimaan tulleeseen peruskoulun toisen kotimaisen kielen (ruotsin kielen) pakollisen opetuksen aikaistamiseen kuudennelta luokalta alkavaksi (B1-taso).

Pro gradu -tutkielmassaan Souru tutki, mitä käsityksiä kuudennen luokan oppilailla on omasta toimijuudestaan ruotsin kielen oppimisessa ja miten ruotsin opettajat pyrkivät edistämään oppilaiden toimijuuden kehittymistä omassa opetuksessaan. Toimijuudella Souru tarkoittaa oppilaan kykyä ja halua ohjata omaa oppimistaan hyödyntämällä aktiivisesti oppimisympäristön tarjoamia oppimismahdollisuuksia. Souru toteaa muun muassa, että yli puolet aineistonsa kuudesluokkalaisista kokee vahvaa toimijuutta ruotsin oppimisessa ja kertoo myös osoittavansa sitä tunneilla. Sourun mukaan mitä positiivisempi käsitys oppilaalla on toimijuudestaan, sitä useampia tehtävätyyppejä hän näkee hyödyllisenä oppimiselle. Oppilaiden käsityksen mukaan heidän toimijuuttaan edistävät sekä sisäiseen että ulkoiseen motivaatioon liittyvät tekijät, kun taas toimijuutta rajoittavat tekijät liittyvät useimmiten motivaation puutteeseen, alhaiseen vireystilaan tai sosiaalisiin tekijöihin luokassa. Opettajista Souru mainitsee, että he yhdistävät toimijuuden oppilaan aktiiviseen rooliin oppimisessa, mutta heidän käsityksissään toimijuuden luonteesta esiintyy myös joitakin eroja. Souru katsoo, että oppilaiden ja opettajien käsitykset toimijuudesta ovat melko yhteneväisiä.

Tutkimus pohjautuu sosiokulttuuriseen oppimiskäsitykseen ja ekologiseen käsitykseen kielenoppimisesta. Työn tuloksia voidaan hyödyntää toisen kotimaisen kielen opetuksen kehittämisessä

Kilpailuun ehdotettiin lukuisia korkeatasoisia töitä soveltavan kielitieteen eri osa-alueilta ja ehdotuksia tuli lähes kaikista suomalaisista yliopistoista. Palkinnonsaaja julkistettiin Joensuussa, Itä-Suomen yliopistolla järjestetyssä AFinLAn syyssymposiumissa 9.11.2018.

Pro gradu -tutkielman tiivistelmä sekä lisätietoa aiempien vuosien palkituista ja Afinlandia-palkinnosta ovat saatavilla osoitteessa: http://www.afinla.fi/afinlandia-palkinnot.
 

Lisätietoja:

Sini Souru, sini.souru(a)gmail.com

AFinLA ry. Signe-Anita Lindgrén Afinlandia-koordinaattori, signe-anita.lindgren(a)aalto.fi

AFinLA ry.: http://www.afinla.fi/